Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Factor loading trong Phân tích nhân tố khám phá EFA

Factor loading trong Phân tích nhân tố khám phá EFA
Theo Hair & ctg (1998,111), Factor loading là chỉ tiêu để đảm bảo mức ý nghĩa thiết thực của EFA (ensuring practical significance). Factor loading >0.3 được xem là đạt được mức tối thiểu, >0.4 được xem là quan trọng , >=0.5 được xem là có ý nghĩa thực tiễn. Hair & ctg (1998,111) cũng khuyên như sau: nếu chọn tiêu chuẩn Factor loading >0.3 thì cỡ mẫu của bạn ít nhất phải là 350, nếu cỡ mẫu của bạn khoảng 100 thì nên chọn tiêu chuẩn Factor loading >0.55 (thường có thể chọn 0.5), nếu cỡ mẫu của bạn khoảng 50 thì Factor loading phải >0.75

(hotrospss@gmail.com)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét