Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

Hướng dẫn cách chạy thống kê tần số trong SPSS

Thống kê tần số để xác định số lần xuất hiện của một giá trị cụ thể trong tổng thể. Chi tiết thống kê như trong video đính kèm. Thống kê dùng phần mềm SPSS, ngoài ra excel cũng hỗ trợ thống kê dạng này.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét