Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Cách sử dụng custom tables trong SPSS

Hôm nay hotrospss@gmail.com giới thiệu cách thực hiện phân tích với custom tables trong SPSS


Custom tables thay cho Basic tables , General tables trong các phiên bản SPSS cũ

Cách tạo Basic tables
Cách tạo General tables
Cách tạo Custom tables
Phân tích Custom tables

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét