Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Cách sử dụng Independent Sample T-Test trong SPSS

Independent Sample T-Test dùng tượng tự như phân tích ANOVA , tuy nhiên hạn chế là chỉ so sánh được 2 nhóm với nhau, hoặc một nhóm với một số cụ thể. Ví dụ phần này dùng so sánh có sự  khác biệt của giới tính( nam, nữ) với sự hài lòng hay không :) 

Phân tích Independent Sample  T-Test
Kiểm định Independent Sample  T-Test
Cách chạy phân tích Independent Sample  T-Test
Independent sample t test

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét