Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Cách xử lý câu trả lời nhiều lựa chọn

Cách xử lý câu trả lời nhiều lựa chọn được thực hiện trong video sau, các bạn xem nhé
Phân tích multiple response
Câu trả lời nhiều lựa chọn
Câu hỏi nhiều lựa chọn
Cách chạy phân tích câu trả lời nhiều lựa chọn
Multiple response sets