Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Dịch spss tiếng việt cho phần kết quảDịch spss Tiếng Việt
Khi làm luận văn, chạy các bước cronbach’s alpha, EFA, tương quan, hồi quy, một số trường hợp giáo viên sẽ yêu cầu dịch các bảng biểu qua tiếng Việt. Do đó nhóm hỗ trợ SPSS dịch một số thuật ngữ trong phần kết quả của SPSS qua tiếng Việt.   Có chỗ nào chưa rõ các bạn cứ mail về nhóm tại địa chỉ hotrospss@gmail.com nhé
dichvietnamese
Tên tiếng Anh
Dịch qua tiếng Việt
Frequencies
Tần số
Statistics
Thống kê
Valid
Hợp lệ
Missing
Thiếu
Frequency Table
Bảng tần số
Frequency
Tần số
PercentValid Percent
Tỷ lệ phần trăm
hợp lệ
Cumulative Percent
Phần trăm tích lũy
Descriptive Statistics
Thống kê mô
tả
Minimum
Nhỏ nhất
Maximum
Lớn nhất
Mean
Trung Bình
Std. Deviation
Độ lệch chuẩn
Corrected Item-Total Correlation
Tương quan biến tổng
Cronbach’s Alpha if Item Deleted
Alpha Cronbach nếu Deleted câu này
KMO and Bartlett’s Test
Kiểm định KMO và Bartlett
Total Variance Explained
Tổng phương sai trích
Initial Eigenvalues
Eigenvalues khởi tạo
Component Matrix
Ma trận các thành phần
Rotated Component Matrix
Ma trận xoay các thành phần
R
Hệ số R
R Square
Hệ số R bình phương
Adjusted R Square
Hệ số R bình phương
hiệu chỉnh
Std. Error of the Estimate
Sai số chuẩn của
ước lượng
Coefficients
Hệ số
Model
Mô hình
Unstandardized Coefficients
Hệ số chưa chuẩn hóa
Standardized Coefficients
Hệ số đã chuẩn hóa
t
t
Sig.
Sig.
Collinearity Statistics
Đa cộng Tuyến
B
B
Std. Error
Sai số chuẩn
Beta
Beta
Tolerance
Hệ số Tolerance
VIF
Hệ số phóng đại
phương sai VIF
Constant
Hằng số
Test of Homogeneity of Variances
Kiểm định tính
đồng nhất của phương sai
Levene Statistic
Kiểm định Levene
Gởi mail ngay cho nhóm MBA hotrospss@gmail.com để được hướng dẫn:
– Khảo sát thị trường/ xử lý/hiệu chỉnh số liệu khảo sát để chạy ra kết quả phân tích nhân tố hội tụ,phân tích hồi quy hồi quy có ý nghĩa thống kê.
– Tư vấn mô hình/bảng câu hỏi/traning trực tiếp về phân tích hồi quy, nhân tố, cronbach alpha… trong SPSS, và mô hình SEM, CFA, AMOS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét