Thứ Năm, 1 tháng 2, 2018

Ba loại T Test trong thống kê: khi nào cần sử dụng loại nào?

Trong thống kê, có ba loại t test thông dụng, đó là
  1. One-Sample T Test.
  2. Independent Samples T Test.
  3. Pair sample T test.
Nhóm MBA Bách KHoa Hỗ Trợ SPSS giới thiệu đến các bạn khi nào cần xài loại nào nhé.
Cụ thể:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét